1. Александров В. В. Заочна дистанційна освіта як імператив становлення інформаційного суспільства // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. наук.-метод. конф., 24–25 трав. 2000 р., Київ (Україна): Тези доп. / АПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – С. 24–25.

2. Анищенко Н. Г. Применение концепции СКГО для реализации распределенной базы данных системы дистанционного обучения  //Открытое образование. – 2005. – № 1. – С. 66–75. – Библиогр.: 5 назв.

3. Антонов Г. Дистанційне навчання: мода чи потреба? // Освіта України. – 2003. – 4 квітня (№ 25). – С. 10.

4. Антощук С. Впровадження дистанційного навчання в освітню діяльність інститутів ППО: (За матеріалами Інтернет-конф.) // Після-диплом. освіта в Україні. – 2004. – № 1. – С. 101–105.

5. Байраківський А. І. Концептуальне моделювання дистанційно-активного навчання: логічний аспект // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. наук.-метод, конф., 24–25 трав. 2000 р., Київ (Україна): Тези доп. / АПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев-ченка. – К., 2000. – С. 181–182.

6. Без комп'ютеризації – не обійтися: [Обговорення сучас. пробл. розв. дистанц. освіти в Україні в рамках прес-клубу ринк. реформ з участю президента Відкрит. міжнар. ун-ту "Україна" П. Таланчука, заст. начальника департаменту вищої освіти М-ва освіти і науки України Ю. Ко-ровайченка. заст. дир. Укр. центру дистанц. освіти В. Радченка] // Освіта України. – 2004. – 16 березня (№ 20). – С. 5, 9.

7. Биков В. Дистанційна освіта – перспективний шлях розвитку про-фесійної освіти // Пед. газ. – 2001. – Січ. (№ 1). – С. 2.

8. Биков В. Ю. Структура актуальних напрямків (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освіти // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2003. – № 1. – С. 22–26. – Бібліогр.: 5 назв.

9. Бочков В. Е. Дистанционные образовательные технологии // Проф. образование. – 2004. – № 12. – С. 34.

10. Боярчук А. В. К вопросу о классификации отказов \web-комплексов систем дистанционного обучения // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 85–87. – Бібліогр.: З назв.

11. Варзар Т. Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності  //Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 116–119. – Бібліогр.: 7 назв.

12. Виштаков О. В. Использование технологии дистанционного обучения в вузе // Педагогика. – 2005. – № 1. – С. 51–56. – Библиогр.: З назв.

13. Внуков И. П. Информационная модель управления процессом получения знаний при дистанционном обучении // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 58–63. – Бібліогр.: 6 назв.
14. Гунько С. Реформування заочної освіти в умовах переходу на інноваційні інформаційні технології дистанційного навчання // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти: Всеукр. наук.-метод, конф., 11–13 жовт. 2000 р. / Укр. акад. друкарства. – К.; 2000. – С. 9–17.

15. Гуревич Р. Комп'ютерні технології навчання як засіб дистанційної вищої освіти // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти: Всеукр. наук.-метод, конф., 11 –13 жовтня 2000 р. / Укр. акад. друкарства. – К.; Л., 2000. – С. 53–55.

16. Гуров Е. А. Дистанційна освіта як психолого-педагогічна проблема  // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти: Всеукр. наук.-метод. конф., 11 – 13 жовтня 2000 р. / Укр. акад. друкарства. – К., 2000. – С. 48–49.

17. Гусак Т. Можливості та перспективи дистанційного навчання у вузі: [Про організацію дистанц. форми навчання] // Рід. шк. – 2000. – № 10. – С. 41–42.

18. Гусев В. В. Менеджмент. Юнита 1: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. гуманит. ун-т.–  М., 2003. – 61 с. – Без обл.

19. Гусев В. В. Менеджмент. Юнита 2: Организация как управленческий процес. Организация как объект управлення: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. / Современ. гуманит. ун-т. – М., 2004. – 82 с. – Без обл.

20. Гусев В. В. Менеджмент. Юнита 3: Управление персоналом. Мотивация. Коммуникация: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб./ Современ. гуманит. ун-т. – М., 2003. – 89 с. – Без обл.

21. Гусев В. В. Менеджмент. Юнита 4: Прогнозирование. Контроль. Принятие решений: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. / Современ. гуманит. ун-т. – М., 2004. – 13 с. – Без обл.

22. Данильченко В. М. Дистанционное обучение как средство развития глобального образования // Информатика и образование. – 2004. – № 3. – С. 121–124. – Библиогр.: 8 назв.

23. Данильченко В. М. Тенденции развития дистанционного обучения в контексте глобального образования // Инновации в образовании. – 2005. – № 2. – С. 136–138.

24. Десятов Д. К проблеме внедрения дистанционных форм обучения: [На примере высш. шк. России] //Alma mater. Вест. высш. шк. – 2003. – № 4. – С. 13–16.

25. Дистанційна освіта в Україні та інших країнах. – Режим доступу: httр:/, cde.kpi.khаrkov.ua. – Заголовок з екрана. – Середа, 07.12.05, 12:10.

26. Дистанційна освіта в Україні. – Режим доступу: http:// www.ednu.кіеv.uа. – Заголовок з екрана. – Середа, 07.12.05, 12:09.

27. Дистанційна освіта в Україні: Методи та принципи дистанц. освіти, сучас. інформ. технології навчання. – Режим доступу: httр://е-lеаrn.narod.ru. – Заголовок з екрана. – Понеділок, 05.12.05, 16:30.

28. Дистанційне навчання / Одес. обл. ін-т удоскон. вчителів. – Режим доступу: httр://www.osvita.od.uа. – Заголовок з екрана. – Середа, 07.12.05,12:52.


29. Дистанційне навчання. – Режим доступу: httр://www.distanceiearning.uа. – Заголовок з екрана. – Понеділок, 05.12.05, 16:20.

30. Дистанційне навчання: Тренінг з організації дистанц. навчання на платформі WebСТ. – Режим доступу: httр://www.users.kharkiv.com. – Заголовок з екрана. – Понеділок, 05.12.05, 16:17.

31. Добровольська С. В. Психолого-педагогічні аспекти дистанційного на¬вчання як засіб модернізації сучасного процесу освіти // Упр. шк. – 2004. – № 3. – С. 27–28.

32. Жарких Ю. До дистанційної освіти в європейському розумінні ми поки що не дійшли: [Інтерв'ю кер. Регіон, акад. інформ. технологій в освіті проф. Ю. Жарких про дистанц. освіту в Україні та можливості отримання повноцін. вищ. освіти через Інтернет / Інтерв'ю провела О. Коваленко]  //Освіта України. – 2005. – 18 лютого (№ 14). – С. 6.

33. Жилінкова І. Дистанційна освіта: комп'ютерні комунікації в сучасній освітній діяльності – Режим доступу: http://www.socwd.uzhgorod.uа. – Заголовок з екрана. – Середа, 07.12.05, 12:09.

34. Жовта І. Дистанційна освіта набирає обертів: в Україні і світі: [Про дистанц. форму навчання в Нац. авіац. ун-ті (Україна)] // Освіта України.–  2004. – 9 квітня (№ 27/28). – С. 2.

35. Жулкевська В. До проблеми дистанційного навчання у вищих закладах освіти: [Про організацію дистанц. форми навчання у ВНЗ України] // Рід. шк. – 2001. – № 5. – С. 30–32. – Бібліогр.: 11 назв.

36. Жулкевська В. Теоретико-методологічні основи дистанційного навчання // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2002. – № 1. – С. 52–59. – Бібліогр.: 9 назв.

37. Журавльова І. І. Міжнародні технологічні стандарти дистанційного навчання // Вісн. Акад. дистанц. осві-ти. – 2003. – № 1. – С. 30–33. – Бібліогр.: 12 назв.

38. Итоги эксперимента в области дистанционного обучения и перспективы развития дистанционных образовательных технологий: Решение коллегии М-ва образования Рос. Федерации от 26 июня 2002 г. // Инновации в образовании. – 2002. – № 4. – С. 4–9.

39. Канаев В. И. Реализация дидактических принципов в системе дистанционного обучения // Инновации в образовании. – 2005. – № 3. – С. 50–56. – Библиогр.: 5 назв.

40. Кинелев В. Дистанционное образование – образование XXI в.: [О развитии системи дистанц. обучения] //Alma mater. Вестн. высш. шк. – 1999. – № 5. – С. 4–8.

41. Клопов Р. Дистанційне навчання в системі відкритого навчання  //Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2005. – Вип. 2. – С. 129–133.

42. Коган Ю. А. Социально-психологические аспекты дистанционного образования // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку: Матеріали VI Костюківських читань 28 – 29 січня 2003 р. / АПН України. Від-ня психології, віков. фізіології та дефектології. Ін-т психології ім. Г. С. Кос-тюка; За ред. С. Д. Максименка. – К., 2003. – С. 84 – 88. – Бібліогр.: 4 назв. – В надзаг. також: Т-во психологів України.


43. Козлакова Г. Зміна діяльнішої парадигми викладача при дистанційному навчанні: [Проаналізовано основні напрями змін у традиц. діяльн. викладача при запровадж. дистанц. Навчання та основні компоненти взаємодії студ., викладача, тьютора] // Вища освіта України. – 2003. – № 4. – С. 91–95. – Бібліогр.: 5 назв.

44. Козлакова Г. О. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід: Монографія / АПН України. Ін-т вищ. освіти. – К., 2002. – 231 с.

45. Козлакова Г. Як сприяти запам'ятовуванню інформації, або Про розробку дистанційних навчальних курсів // Освіта. – 2004. – 28 січ. – 4 лютого (№ 5/6). – С. 11. – Рец. на кн.: Носенко Е. Л. Методологічні аспекти забезпечення запам'ятовування інформації при розробці дистанційних навчальних курсів: Метод, посіб. – [Б. м. в.], 2003.

46. Коломієць А. Організаційно-технологічні моделі дистанційного навчання при заочній підготовці вчителя // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти: Всеукр. наук.-метод. конф., 11– 13 жовт. 2000 р. / Укр. Акад. друкарства. – К.; Л., 2000. – С. 57–58.

47. Комп’ютерні системи контролю знань у дистанційному навчанні // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 68–71. – Бібліогр.: 7 назв.

48. Концепция полунатурного моделирования систем дистанционного обучения // Открытое образование. – 2003. – № 1. – С. 39–46. – Библиогр.: 5 назв.

49. Концепция развития дистанционного образования на территории государств-участников Содружества Независимых Государств: (Проект)  //Открытое  образование. – 2003. – № 3. – С. 9–13.

50. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – К., 2000. – 12с.

51. Корсак К. Заочна та дистанційна освіта: історичні аспекти //Дайджест пед. ідей та технологій: Шк.-парк. – 2001. – № 3/4. – С. 91–96.

52. Кремень В. Г. Дистанційна освіта – перспективний шлях розв'я-зання сучасних проблем розвитку професійної освіти // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2003. – № 1. – С. 4–11. – Бібліогр.: 8 назв.

53. Кузнецов А. Ю. Проблемные поля философии дистанционного образования // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2003. – № І. – С. 14–15.

54. Кухаренко В. М. Методологічні аспекти дистанційного навчання // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2003. – № 1. – С. 16–21. – Бібліогр.: 7 назв.

55. Лашчик Я. Навчальні завдання та дистанційна освіта // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 47–50.

56. Логінова Н. І. Використання технологій дистанційного навчання в традиційному навчальному процесі: [Про технології дистанц. навчання у вищ. шк.] // Наука і освіта. – 2004. – № 4/5. – С. 181–185. – |Бібліогр.: 9 назв.

57. Лопатинський І. Екстернат – сучасна форма дистанційної освіти  /Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти: Всеукр. наук.-метод. конф., 11—13 жовтня 2000 р.

58. Малінко О. Специфіка дистанційної освіти та управління нею  //Нова пед. думка. – 2002. – № 3/4. – С. 131–138. – Бібліогр.: 5 назв.

59. Малюкова І. Тримай дистанцію!: "За" і "проти" освіти на відстані: [Інтерв'ю дир. Укр. центру дистанц. освіти, канд. техн. наук І. Малюкової про пробл. освіти на відстані / Інтерв'ю провів О. Кузьменко] // День. – 2005. – 11 січня (№1). – С.6.

60. Меморандум створення інформаційної освітньої мережі "Українська дистанційна освіта". – Режим доступу:http://users.kpi.kharkov.uа. – Заголовок з екрана. – Середа, 07.12.05, 12:41.
61. Методика применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации: Утв. приказом М-ва образования России от 18 дек. 2002 г. № 4452 // Бюл. М-ва образования Рос. Федерации: Высш. и сред. проф. образование. – 2003. – № 2. – С. 5–11.

62. Мішке Є. Дилеми сучасної освіти: традиційне чи дистанційне навчання? // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 15 – 20.

63. Навчально-методичний комплекс підготовки організаторів дистан-ційного навчання для системи післядипломної освіти / АПН України. Центр, ін-т післядиплом. пед. освіти; За заг. ред. В. В. Олійника. – К..: Міленіум, 2003. – 69 с.

64. Некрасов М. А. Социальный портрет студентов – потребителей дистанционного образования. Дистанционное образование глазами студента // Инновации в образовании. – 2004. – № 3. – С. 65–73. – Библиогр.: З назв.

65. Нотар Ч. Е. Дистанционное образование для развития когнитивных навыков высшего уровня // Психология обучения: Дайджест рос. и зарубеж. прессы. – 2005. -– № 9. – С. 35–37.

66. О порядке разработки и использования дистанционных образовательных технологий: Приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 10 марта 2005 г. № 63 // Образоват. право. – 2005. — 21 апреля (№ 16). – С. 5.

67. Об использовании дистанционных образовательных технологий: Приказ М-ва образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. № 137 // Образоват. право. – 2005. – 18 августа (№ 33). – С. 3.

68. Об утверждении методики дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации: Приказ М-ва образования России № 4452 // Нар. образование. – 2003. – № 6. – С. 282–285.

69. Об утверждении методики применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации: Приказ М-ва образования Рос. Федерации от 24 дек. 2002 г. № 4071 // Образоват. право. – 2003. – 16 января (№ 2). – С. 3.

70. Овсянников В. И. Исследование психолого-педагогических основ дистанционного образования // Открытое образование. – 2004. – № 2. – С. 7–14.


71. Околелов О. П. Процесс обучения в виртуальном образовательном пространстве // Информатика и образование. – 2001. – № 10. – С. 66–70. – Библиогр.: 7 назв.

72. Олшник В. В. Дистанційне навчання в післядипломній освіті: організаційно-педагогічний аспект // Зб. наук, статей співробітників, 1999–2001 рр. / АПН України. Центр, ін-т післядиплом. пед. освіти. – К., 2001. – С. 8–21. – Бібліогр.: 8 назв.

73. Организация дистанционного обучения в условиях интеграции ву-зов / А. В. Кобзев // Высш. образование сегодня. – 2005. – № 3. – С. 24–29. – Библиогр.: 12 назв.

74. Освіта молоді: Інформація про центр дистанц. освіти, що створ, в Донец. обл. – Режим доступу: http://www.vnet.dn.uа. – Заголовок з екрана. – Понеділок, 05.12.05, 16:17.

75. Парадиз Ю. Введение дистанционной формы обучения при преподавании учебных дисциплин "Менеджмент организаций" и "Менеджмент ВЗД": [О возможностях применения данной системи при подготовке специалистов-менеджеров] // Імідж сучас. педагога. – 2003. – № 7/8. – С. 20–22.

76. Пашкова В. Роль бібліотек в організації дистанційного навчання // Бібл. планета. – 2003. – № 1. – С. 20–21. – Бібліогр.: 11 назв.

77. Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти / АПН України. ЦІППО; За заг. ред. В. В. Олійника. – К., 2005. – 39 с.

78. Преждо Л. Н. Технологію дистанційно-активного навчання – освіті XXI століття // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. наук.-метод, конф., 24–25 трав. 2000 р., Київ (Україна): Тези доп. / АПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – С. 218–219.

79. Про вишу освіту: Закон України, прийнятий 17 січня 2002 р. № 2984-ІП // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2002. – № 1. – С. 9–51.

80. Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації": Закон України, прийнятий 13 вересня 2001 р. № 2684-ІП  //Уряд. кур'єр. –2001. – 17 жовтня (№ 189). – Орієнтир. – № 41. – С. 3–4.

81. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України, прийнятий 22 травня 2003 р. № 851-ІV // Уряд. кур'єр. – 2003. – 2 липня (№ 119). – Орієнтир. – № 24. – С. 1–3.

82. Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000–2002 роки: Постанова Верхов. Ради України від 6 липня 2000 р. № 1851-ІП  //Офіц. вісн. України. – 2000. – № 29. – С. 22–34.

83. Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки: Наказ М-ва освіти і науки України від 4 грудня 2003 р. № 802 // Відкрит. урок. – 2004. – № 1/2. – С. 33.

84. Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ М-ва освіти і науки України від 21 січня 2004 р. № 40 // Офіц. вісн. України. — 2004. – № 15. – Ст. 1078. – Положення додається.
85. Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352 // Зб. уряд. нормат. актів України. – 1999. – № 6. – С. 21–70.
86. Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. № 1494 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 39. – С. 8–13.

87. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 липня 2000 р. № 928/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 31. – С. 11 – 13.

88. Про Національну програму інформатизації: Закон України, прийнятий 4 лютого 1998р. № 74/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 27/28. – С. 482–493.

89. Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки: Наказ М-ва освіти і науки України від 26 квітня 2004 р. № 335. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана. – Понеділок, 05.12.05, 16:17.

90. Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки: (Скорочено): [Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. № 1494] // Відкрит. урок. – 2004. – № 1/2. – С. 32.

91. Репьев Ю. Г. Инвариантная дидактическая система интерактив-ного самообучения в открытом дистанционном образовании // Открытое образование. – 2003. – № 6. – С. 15–32. – Библиогр.: 7 назв.

92. Рупняк Д. Фактор наукового дослідження для дистанційної освіти // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2003. – № 4. – С. 69–77. – Бібліогр.: 6 назв.

93. Семенец В. Дистанционные методы обучения: Состояние, проблемы, перспективы // Дайджест пед. ідей та технологій: Шк.-парк. — 2001. – № 3/4. – С. 81–90.

94. Сергиенко И. Социологические исследования и формирование спроса на систему дистанционного образования // Инновации в образовании. – 2005. – № 3. – С. 57–69.: табл.

95. Сисоєва С. О. Методологічні проблеми дистанційного навчання // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 21– 28. – Бібліогр.: 9 назв.

96. Сисоєва С. Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. З/4 – С. 78–87.

97. Система дистанційного навчання за допомогою Інтернет. Навчання та тестування персоналу у віртуал. навч. центрі. – Режим доступу: httр:// www.slc.kiev.uа. – Заголовок з екрана. – Понеділок, 05.12.05, 16:20.

98. Система дистанційної освіти та перевірки знань: Сервер інформ. технологій каф. Фундамент, дисциплін АПБУ. – Режим доступу: httр:// www.fdapbu.narod.rи. – Заголовок з екрана. – Понеділок, 05.12.05, 16:09.

99. Соловов А. В. Мифы и реалии дистанционного обучения  //Инновации в образовании. – 2004. – № 2. – С. 82–89. – Библиогр.: 7 назв.

100. Створення дидактичних матеріалів з дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. зб. / П. М. Таланчук, А. Г. Шевцов, В. Т. Бажан, В. М. Ген-ба. – К.: Ун-т "Україна", 2001. – 48 с.

101. Степашко В. Організаційний і психолого-педагогічний аспекти дистанційної освіти // Освіта і упр. – 2000 (2001). – Т. 4, № 1/2. – С. 141–148. – Бібліогр.: 5 назв.

102. Стефаненко П. Дидактичні особливості дистанційного навчання у вищій школі // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2004. – № 1. – С. 22–32. – Бібліогр.: 13 назв.

103. Стефаненко П. Проблеми ефективної передачі інформації на відстань у процесі дистанційного навчання // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2003. – № 2. – С. 11–20. – Бібліогр.: 5 назв.

104. Сук А. Ф. Управление самостоятельной работой студентов- заочников с использованием технологии дистанционного обучения  //Теорія і практика упр. соц. системами. – 2003. – № 1. – С. 106–114. – Бібліогр.: 10 назв.

105. Таналіс М. Дидактичний контекст дистанційного навчання // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 51–57.

106. Те саме // Голос України. – 2001. – 16 жовтня (№ 187). – С. 7.

107. Те саме // Голос України. – 2003. – 27 червня (№ 119). – С. 10–11.

108. Те саме // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 10. – С. 5 – 14.

109. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений – М.: Асаdemіа. 2004. – 415 с.

110. Толстик А. М. Дистанционное образование и компьютерное моделирование: [О пробл., возникающих при обучении практ. работе в системе дистанц. образования] / А. М. Толстик // Открытое образование. – 2004. – № 4. – С. 22–26. – Библиогр.: 5 назв.

111. Федорук П. І. Використання сучасних інформаційних технологій для дистанційного навчання // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. наук.-метод, конф., 24–25 трав. 2000 р., Київ (Україна): Тези доп. / АПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – С. 483–485.

112. Филиппова Г. В. Вопросы оценки показателей качества дистанционного образования // Пед. науки. – 2005. – № 4. – С. 42–43.

113. Ханкала А. Педагогічні взаємодії у навчанні на відстані з перспективи психології // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 79–84.

114. Хмель О. Дистанційне навчання: Структурно-функціональний підхід: (на прикладі курсу "Інформатика. Інформаційні технології") // Освіта і упр. – 2003. – Т. 6, № 1. – С. 145–154. – Бібліогр.: 7 назв.

115. Чернозубова Н. Підготовка ілюстрацій для електронних видань дистанційного навчання // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти: Всеукр. наук.-метод, конф., 11–13 жовтня 2000 р. / Укр. акад. друкарства. – К.; Л., 2000. – С. 28–29.

116. Шабанов А. Г. Формы, методы и средства в дистанционном обучении // Инновации в образовании. – 2005. – № 2. – С. 102–116. – Библиогр.: 4 назв.

117. Шуневич Б. Дистанційна освіта: теорії автономії і незалежного навчання // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2002. – № 6. – С. 27–31. – Бібліогр.: 7 назв.

118. Шуневич Б. Періоди розвитку дистанційного навчання: [Чотири класифікації моделей розв. дистанц. навчання] // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2003. – № 4. – С. 191–200. – Бібліогр.: 5 назв.

119. Шуневич Б. Порівняльний аналіз ефективності витрат для дистанційної та інших форм навчання: [Економіка дистанц. освіти в порівнянні з іншими формами навчання] // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2003. – № 3. – С. 160–168. – Бібліогр.: 7 назв.

120. Ясінська О. Витоки дистанційного навчання та потреба його впровадження в Україні // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту.

Last modified: Friday, 2 September 2011, 10:28 AM